Polityka Prywatności

INFORMACJA DLA KLIENTA
Szanowni Państwo, mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi w związku z obowiązywaniem od 25 maja br. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 i 15 RODO,  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Literska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Literska Gabinet Podologiczny Podomed, ul. Czeremchowa, nr 2A, lok. 10, 81-085 Gdynia;
 2. Przekazane dane osobowe są przetwarzane na potrzeby świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 3. Administrator zawiadamia, że nie planuje przekazywać danych osobowych innym odbiorcom, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekazania danych na potrzeb wystawienia dokumentów księgowych dane mogą być przekazane podmiotowi obsługującemu Administratora pod względem księgowym, z którym Administrator zawrze umowę gwarantującą ochronę danych w stopniu nie mniejszym niż przez Administratora. 
 4. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przekazane dane osobowe Administrator będzie przetwarzał do czasu realizacji umowy, oraz przez okres w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń wynikających z wiążącego strony stosunku umownego.
 6. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Pani/Pana dotyczące, a w razie potwierdzenia – prawo do uzyskania dostępu do danych oraz następujących informacji:
 • cele przetwarzania,
 • kategorie odnośnych danych osobowych,
 • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych),
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych, a gdy nie jest możliwe – kryteria ustalania tego okresu,
 • o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Ma Pani/Pan również prawo do kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłaty wynikające z kosztów administracyjnych.
 2. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, albo uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych, a administrator ma obowiązek je usunąć bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi choćby jedna z okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wobec przetwarzania (sprzeciw osoby zainteresowanej z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba ta wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia RODO (sprzeciw osoby zainteresowanej wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego),
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. Zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan  prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosła Pani/ wniósł Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw pańskiego sprzeciwu.
 1. Zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/a danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub d (chodzi o przetwarzanie danych w celu wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej, albo w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora bądź strony trzeciej), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Administrator prowadzi z Panią/Panem korespondencję w zakresie praw określonych w pkt 7-11 niniejszej informacji w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
 • Administrator udziela informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie, o ile innymi sposobami da się potwierdzić Pani/Pana tożsamość.
 • Administrator ułatwia Pani/Panu wykonywanie wskazanych praw.
 • Administrator udziela Pani/Panu informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca, a w razie potrzeby – z uwagi na skomplikowany charakter pańskiego żądania – może ten termin wydłużyć o kolejne 2 miesiące, informując o tym Panią/Pana w ciągu 1 miesiąca od zgłoszenia żądania podając przyczynę opóźnienia.
 • Jeżeli swoje żądanie w zakresie wskazanych praw złoży Pani/Pan elektronicznie, Administrator przekaże Pani/Panu informacje w miarę możliwości elektronicznie, chyba że zażąda Pani/Pan innej formy.
 • Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z Pani/Pana żądaniem w zakresie wskazanych praw, ma obowiązek zawiadomić Panią/Pana o tym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania, podając powody milczenia oraz informację o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 • Administrator udziela informacji i podejmuje działania w zakresie wskazanych praw co do zasady nieodpłatnie. Jeżeli Pańskie żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczność, Administrator może:

a)  pobrać opłatę, uwzględniając koszty administracyjne, albo

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.